Page Nav

HIDE
;

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

//

Breaking News:

latest

GUDAR

Yeroo Hunda Waa'een Gudar Bitaa Namatti Ta'aa Jira! Magaalaa gudar keessatti rakkoon hawaas-diinagdee akka malee hammaataa...


 YouTube Subѕсrіbеrѕ - Autоmаtеd Prоgrаmѕ


Yeroo Hunda Waa'een Gudar Bitaa Namatti Ta'aa Jira!
Magaalaa gudar keessatti rakkoon hawaas-diinagdee akka malee hammaataadha.isaan keessaa isaan akka malee hawaasa kana gidirsaa jiran keessaa፦1ffaa rakkoo dhiyeessii bishaan dhugaatii qulqulluu.

2ffaa Rakkoo ammaa ammee babbaduu ibsaa
# 3ffaa_Rakkoo_daandii_mijataa_dhabuudha .Ammaaf Waa'ee daandii kanaa yoo haasofne ni gaha isa kaan jenneetu dadhabne gatii ta'eefuu!
Daandiin magaalaa gudar erga hojjetamee yoo xinnaate waggaa 7 fi 8 n8 ta'a daandiin kun gaafa hojjetamu irraa Kaasee sadarkaa isaa kan hin eegganne waan ta'eef tajaajila isa irraa barbaadamuu fi turtii isa Irraa eegamu kennuu hin dandeenye.kanaafuu yeroo isaa malee caccabuun deemsaaf rakkisaa ta'ee bubbuleera!
Ni hojjennas jedhanii kontraaktaroota chaayinaa fidanii hojii isaa jalqabaniiru karaa teessoo isaanii ykn kaampii isaanii Gooroo soolee godhatan natti fakkaata......Daandii gara magaalaa gara dhumaa irra hojjetna jedhan waan jedhantu jiras odeeffannoon maaliif yoo jennu immoo Hanni waan Baay'ateef saamamaa hojjechuu hin dandeenyu jetti jedhu warri achi keessa hojjetan!
Amma egaa gara Dhimma keenyaatti haa deebinuutti Torban darbee kaasee daandii aspaaltii Magaalaa Irra jiru irratti sababii inni caccabeef jecha dhagaa bullaa'aa fidanii itti naqaniiru dhagaan sun immoo Akka malee bullaa'uu isaa irraa kan ka'e Konkolaataan yeroo darbuu fi galu
#

DAARAAN ISAA AKKA MALEE ol namatti ka'aa jira.

Kun immoo fayyaa namaaffis ta'ee biqiltootaaf gaarii miti keessattuu naannoo manneen nyaataa hawaasaa itti baayatanii fi Manneen elektirooniksii,manneen gurgurtaa huccuu fi manneen bunni jabanaa itti gurguramu waan ta'eef Dhukkeen kun akka miidhaa geessisaa jira.
KANAAFUU Bulchiinsi magaalaa Akkumma fidee naqsiisetti bishaan konkolaataa firfirsituudhaanis ta'ee waan fedheen fidee iddoo dhagaa bullaa'aa kana itti naqe sana obaasuu qaba.Fakkeenyaaf Konkolaatumma Chaayinootaa kan bishaan firfirsu sana fayyadamuu ni danda'a.Sana ta'uu baannaan garuu isa tokko miidhaa isa tokko fayyaduun aad-maleedha!.
Ayyi carraa kee Jedhe Abbaan lataa!

Ingen kommentarer